Ukuthumelelana iifoto phantsi komThetho waseNgilani, Wales kunye noMantla eIreland

"Ukuthumelelana imiyalezo nemiyalezo ethunyelwa kwelinye ilizwe" ayililo ixesha elisemthethweni, kodwa le isetyenziswa ngabahlohli kunye neentatheli. Nangona kunjalo inokuba neziphumo ezibi zomthetho kwabo bazibandakanyayo, ngakumbi abantwana, abayibona njengokudlala ngokungekho mthethweni. Amapolisa anayo imithetho eliqela yolwaphulo-mthetho anokuhlawulisa ngayo umoni. Jonga isicangca esingasentla ngemizekelo embalwa. Research ibonisa ukuba ukusebenzisa rhoqo iphonografi kukhuthaza ukuthumela imiyalezo nge-Intanethi kunye ne-Intanethi, ngakumbi kubafana.

Phakathi konyaka wama-2016 nowama-2019, abantwana abangaphezu kwama-6,000 abangaphantsi kweminyaka eli-14 baphandwa ngamapolisa ngenxa yokuthumela iifoto, kubandakanywa ngaphezulu kweminyaka engama-300 yobudala besikolo. Oku inqaku Kwiphephandaba I-Guardian libalaselisa eminye yemicimbi.

Umthetho woNxibelelwano ka-2003 usebenza kulo lonke elase-UK. Nangona kunjalo ezinye izityholo ezinxulumene nokuthumelelana imiyalezo nemiyalezo ethunyelweyo ziya kutshutshiswa phantsi kwemithetho eyahlukeneyo eNgilani, eWales naseMantla eIreland eScotland. Ukuvelisa, ukubanakho kwaye kusasazwe imifanekiso engafanelekanga yabantwana (abantu abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala okanye ngaphandle kwemvume yabo, ngokomthetho, akukho semthethweni phantsi komthetho. Jonga apha ngasentla ngezona mithetho yomthetho iqhelekileyo esetyenzisiweyo.

Ukufumana okanye ukuqokelela iifoto ezithunyelwe ngefowuni okanye iividiyo kwifowuni okanye kwikhompyutha

Ukuba wena, okanye umntu omaziyo, unemifanekiso engalunganga okanye iividiyo zomntu oneminyaka engaphantsi kwe-18, uya kuba nomfanekiso ongafanelekanga womntwana nokuba ukwiminyaka efanayo na. Oku kuchasene necandelo le-160 le UMthetho woBulungisa woLwaphulo-mthetho 1988 kunye necandelo 1 UMthetho woKhuselo lwabantwana i-1978. INkonzo yokuTshutshisa izithsaba iya kuqhubeka ukuxoxwa kwetyala kwiimeko apho zithathela ingqalelo ukuba kuluncedo kuluntu ukwenza njalo. Baza kuthathela ingqalelo iminyaka nobunjani bobudlelwane bamaqela achaphazelekayo. Ukuba imifanekiso ithunyelwe kwi-Intanethi ngaphandle kwemvume kwaye ngenjongo yokuthotywa okanye ukubangela ukubandezeleka, oko kuthathwa 'njengempindezelo ye-porn' kwaye iya kuhlawuliswa phantsi UMthetho wezobulungisa kulwaphulo-mthetho Icandelo lama-2015. Yabona Apha ngesikhokelo sokutshutshiswa eNgilani naseWales.

Ukuthumela iifoto ezithunyelwe ngeposi okanye iividiyo

Ukuba umntwana wakho ungaphantsi kweminyaka eli-18 kwaye uthumela, ulayisha okanye udlulisela imifanekiso engalunganga okanye iividiyo kubahlobo okanye kubafana, kwiintombi zakhe, oku kuya kuba ukwaphula icandelo loku-1 loMthetho wokuKhuselwa kwaBantwana ka-1978. Nokuba iifoto zakhe okanye yena ngokwakhe, ezo ndlela zokuziphatha zenza ukuba 'ukusasazwa' kwemifanekiso engafanelekanga yabantwana.

Nantsi eyona nto intle Inyathelo ngeSikhokelo seNyathelo ngokuThunyelwa imiyalezo ngemiyalezo ethunyelweyo liZiko lezoMthetho loLutsha. Ngokwangoku Ikholeji yamaphepha okubhalwa kwamapolisa, "Ulutsha luvelise imifanekiso yesondo isusela ekwabelaneni ngokuvumelana ukuya ekuxhaphazeni. Ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni akuvumelekanga ukuba kutsala umdla wamapolisa. Uphando lolwaphulo-mthetho kunye nokutshutshiswa kwamatyala emifanekiso adweliswe kule nkcazo iya kufaneleka xa kukho izinto ezenza mandundu ezinje ngokuxhaphaza, ukunyanzelisa, injongo yenzuzo okanye abantu abadala njengabaphuli-mthetho njengoko oko kunokubangela ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo (CSA). ”

Umngcipheko kwingqesho

Eyona nkxalabo yokwenene kukuba nokuba udliwanondlebe namapolisa kuphela kuya kubangela ukuba umntu omncinci abhalwe kwiDatabase leSizwe lamaPolisa. Le nyaniso inokuvela kwiitsheki zomsebenzi kamva. Iyakubonisa iitsheki zomsebenzi owenziwa ngokuzithandela nabantu abasesichengeni, abantwana okanye abantu abadala.

Isilumkiso kubazali!

Amapolisa aseKent nawo achaze ukuba ayaqwalasela ukubiza umzali Njengomntu onoxanduva kwisivumelwano se-smartphone esithumele ifoto yokona / ividiyo.

Esi sikhokelo esiqhelekileyo kumthetho kwaye asiyilungiselelo lomthetho.

Print Friendly, PDF & Email